INFORMACIÓ D'INTERÈS

 

Què és un LED?
El LED, acrònim de Light-Emitting Diode, és un dispositiu opto-electrònic que emet llum quan està sotmès al corrent elèctric.

Avantatges de la il·luminació LED
Els LED no tenen filaments de tungstè, gasos o altres elements sotmesos a desgast, i per això la seva vida potencial és molt més llarga que la d'altres fonts lluminoses.
Les característiques dels LED, fan d'aquests la font de llum més eficient. Actualment,  hi ha al mercat nombrosos LED capaços de proporcionar més de 120 lúmens per watt d'energia consumida, pel que tenen un rendiment superior al de les làmpades fluorescents o de descàrrega més eficients. Amb l'ús d'òptiques adequades, els LED poden dirigir la llum cap a l'àrea a il·luminar, evitant així pèrdues d'eficiència a causa del flux dispers de llum.
Les seves petites dimensions, permeten la fabricació de lluminàries molt reduïdes, afavorint una il·luminació no intrusiva en llocs que ho requereixen.

Lumen (lm): Unitat per mesurar el flux lluminós emès per una font de llum per segon. Amiden la quantitat total d'energia lluminosa (llum) emesa per la làmpada. No s'especifica en quina direcció irradia la llum.

Watts (W): Potència total del llum.

Lux (lx): Unitat que expressa el nombre de lúmens / m2. Amiden el nivell d'il·luminació de una superfície (Il.luminància).

Eficiència lluminosa en lúmens per watt (lm / W): L'eficiència nominal de la làmpada és igual al seu flux de sortida dividit per la seva potència total.

Candela (Cd): Unitat que mesura la intensitat lluminosa. La intensitat lluminosa és el flux lluminós irradiat per una font de llum en una direcció determinada.

 

Índex de Reproducció cromàtica (CRI): Es tracta d'un sistema que mesura la capacitat que té una font de llum per reproduir els colors. Tenint en compte que la llum solar ens ofereix el 100% de reproducció real, quan més el valor del CRI s'aproxima al nombre 100, menor distorsió dels colors ofereix la font de llum.
Podem afirmar que una reproducció del 70-80% és bona i si és superior al 90%, es considera excel.lent.

Temperatura de color (K): La temperatura de color és un valor que ens informa de la tonalitat dominant d'una font de llum que es percep com blanca. La temperatura de color s'expressa en Kelvin. Com més gran és el seu número, més freda es considera, doncs s'apropa a la percepció que té l'espectre de visió humana de la llum ultraviolada, en quant als valors inferiors, són els que s'apropen a la percepció que tenim de la llum infraroja.
Es  poden considerar 3 grans classes:
Càlida Tc <3500ºK
Neutra 3500 <Tc> 5000
Freda Tc> 5000

 

Vida del LED: podem definir dos tipus de vida:
* Vida mitjana: És el temps transcorregut en què el 50% de les fonts de llum deixen de funcionar.
* Vida útil mitjana: És el temps de funcionament després del qual el 50% d'una quantitat de lluminàries LED encara operatives i del mateix tipus tenen una degradació del seu flux lluminós que arriba al 30% del seu flux lluminós inicial. Arribat aquest moment, es recomana la reposició de l'article.

Corba fotomètrica del llum: La corba fotomètrica, també anomenada diagrama polar, descriu la distribució de la intensitat lluminosa que dóna valors en candeles (cd).

Temperatura ambiental de funcionament relacionada amb el rendiment de la làmpada: El rendiment de la làmpada s'expressa en base a una temperatura ambiental, avaluada fora de la làmpada. Per defecte la temperatura ambiental és igual a 25ºC.

 

Grau de protecció IP: Aquest valor classifica el nivell de protecció que ofereix una lluminària a les intrusions de cossos sòlids i líquids. El primer número es refereix a la protecció contra la intrusió de cossos sòlids, el segon contra els líquids.

Imagen relacionada

 

UGR: Acrònim de Unified Glare Rating. És un índex per avaluar l'enlluernament que produeixen les diferents fonts de llum. Aquest índex pot variar segons la geometria del local i la ubicació de la lluminària.

              


UGR                                       Activitats / Espai
16                                         Dibuix tècnic, rellotgeria
19                              Mecanografia, CAD, Sales de reuniones
22                                          Recepcions, botigues
25                                        Zones de pas, arxius

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA

 

                Classe-I, Aïllament normal de conjunt i presa de terra

              Producte que compleix la normativa per poder ser comercialitzat dins de la Unió Europea

           Classe-II, doble aïllament reforçat sense presa de terra

                 Taxa EcoRAE inclosa en el preu

              Classe-III, lluminàries que funcionen a molt baixa tensió de seguretat (MBTS. 50V màx.)

 

              Dimensions d'encastament

 

 

 

 

 

Índex IK:  Grau de protecció de les lluminàries contra els impactes d'origen mecànic.

Resultado de imagen de indice IK

 

 

Índex IP: Aquest valor classifica el nivell de protecció que ofereix una luminària a les intrusions de cossos sòlids i líquids. El primer número es refereix a la protecció contra la intrusió de cossos sòlids, el segon contra els líquids.

 

 

LAES, Lámparas Especiales S.L.

www.laes.cat Cookies

 

Què és un LED?

LAES S.L. Empresa

il·luminació LED

INFORMACIÓ D'INTERÈS